Prvi korak na zakonodajni ravni za dolgoročno izboljšanje stanja v celjski kotlini.

Dokument


Preberi več

Ker izjava dr. Eržena, »da naj občina preuči možnost menjave zemlje na zunanjih površinah v vrtcu na Hudinji«, kljub 300% večjih vrednostih analiziranih težkih kovin kot je bilo ugotovljeno v analizi zaskrbljenih staršev, ne pa, da takoj zamenja strupeno zemljo, daje alibi osebi, ki je na mestu župana, da izrablja takšna strokovna mnenja za izjave, kot je tista, »da je zemlja na področju stare cinkarne lahko tam še tristo let, če ljudje ne bodo jedli te zemlje ali, če ne bodo gojili zelenjave.«Pripomnim naj, da je sodišče EU v sodbi obsodilo Slovenijo za kršitev nabora evropske okoljske zakonodaje v zvezi z nevarnimi odpadki na področju stare cinkarne in odloženimi odpadki v Bukovžlaku in navedlo, da ti odpadki predstavljajo veliko nevarnost za okolje in zdravje ljudi. Navajam še samo nekaj izjemno pomembnih podatkov o stanju onesnaženja celjske kotline.


Preberi več

Brezobzirno izpostavljanje otrok strupenim snovem v vrtcih v Celju!

Že od leta 2005 je znano (uradnim osebam)po analizi ZZV Celje, da je zemlja v vrtcih v Celju izjemno onesnažena. Objavljen dokument dokazuje, da je v večini primerov onesnaženje preko opozorilnih vrednosti kadmija in svinca in v enem primeru celo preko kritične vrednosti toksičnih, genotoksičnih in rakotvornih snovi. Glede na dejstvo, da so nesporno prisotne v koktajlu strupov tudi ostale strupene snovi, kot so arzen,nikelj, cink itd so tudi te analize vsaj pomanjkljive, če ne zavajajoče. Brez vsakega odlašanja bi bilo potrebno takoj zamenjati vso zastrupljeno zemljo v vrtcih, saj ni mejnega praga, pod katerim te snovi ne bi predstavljale tveganje za zdravje ljudi - posebno otrok ...


Preberi več

Pripombe na osnutek Uredbe o stanju tal.

 

Predlagana  Uredba o stanju tal, ki jo je pripravilo MOP je v nasprotju z Zakonom o varstvu okolja, ki določa, da je potrebno  preprečevati  onesnaževanje  okolja, ne pa ga povečevati in Direktivo 2004/107/ES  Evropskega  parlamenta in Sveta, ki določa v 3 točki:

Znanstveni dokazi kažejo, da so arzen, kadmij, nikelj in nekateri policiklični aromatski ogljikovodiki človeku genotoksične, rakotvorne snovi in, da ni mogoče določiti praga, pod katerim te snovi ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi. Na zdravje ljudi in okolje vplivajo s koncentracijami v zunanjem zraku ter z usedanjem……«


Preberi več

S civilno družbo v Celju znova o onesnaženju kotline in rešitvah

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je v četrtek, 9. 6. 2016, pripravil četrto redno srečanje s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora v letu 2016. Tovrstna srečanja praviloma potekajo na sedežu Varuha v Ljubljani, tokrat pa so se varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka Sabina Dolič s predstavniki civilne družbe srečale v Celju. Tokratno srečanje je bilo znova namenjeno problematiki onesnaženja Celjske kotline, namen pa je bil ugotoviti, kako učinkovito so pristojni organi oblasti pristopili k reševanju tozadevne problematike oziroma prispevali k pospešitvi sanacije onesnaženja tega območja.


Preberi več
1 2