Tretje srečanje z Varuhinjo človekovih pravic

 

Spoštovana Varuhinja človekovih pravic ga. Vlasta Nussdorfer, spoštovani vsi

prisotni!

 

Vse od drugega posveta Odgovornost države za sanacijo onesnaženega okolja 27.11. 2013 v Državnem svetu RS  in končanega projekta Onesnaženost okolja in naravni viri kot omejitveni dejavnik razvoja v Sloveniji- modelni pristop za degradirana okolja, ki ga je vodila doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik s sodelavci, je popolnoma jasno, da je zaradi velikosti problema in razširjenosti onesnaženja nujno sprejeti že leta 2009 obljubljeni zakon  o sanaciji celjske kotline. Priprave zakona  in usklajevanja  pa se je lotila gospa poslanka Janja Sluga s svojimi strokovnimi službami ob strokovni pomoči doc. dr. Ribarič Lasnikove in vseh dokumentih in analizah, ki smo jih v vseh teh letih zbrali  in posredovali v Civilnih iniciativah Celja.

 

Ker smo v vseh letih opozarjanja navedli že  vse  podatke o onesnaženju okolja v naši kotlini in zdravstvene posledice, ki rezultirajo v večji obolevnosti in umrljivosti prebivalstva je predviden zakon upanje, da je vsaj na dolgi rok pričakovati izboljšanje stanja okolja in s tem manjše tveganje za obolevanje prebivalstva.

Kot so navedli slovenski akademiki mora biti prioriteta čimprejšnja  sanacija kontaminirane zemlje na otroških igriščih v vrtcih.

Izjemno pomembno je preprečitev onesnaženja zraka  in nujna je  široka medijska kampanja za ozaveščanje prebivalstva kako ravnati in živeti v tako onesnaženem okolju.  Po medijski objavi  izjave uslužbenke MOP-a bi lahko 90% aktualnih onesnaženj rešile inšpekcijske službe.

Spoštovani  gospod dr. Peter Otorepec in predstojnica Centra  za nalezljive bolezni in okoljska tveganja prim. doc. dr. Alenka Kraigher z  IVZ RS  pa sta že leta 2013 v strokovnem mnenju  ob predstavitvi  vseh naših analiz in dokumentov  navedla « Do ureditve kompleksne sanacije je potrebno izvajanje higienskih ukrepov s katerimi se lahko zmanjša vnos nevarnih snovi v organizem(mokro čiščenje notranjega okolja, prepoved pridelave in uživanja lokalno pridelanih vrtnin)«. Kompetentni znanstveniki so celo odsvetovali posest psov in mačk, da se zmanjša tveganje  za vnos strupenih snovi iz okolja v bivanjske prostore.

Veliko tveganje predstavlja  17 ha veliko  področje stare cinkarne, kjer  je locirano približno 1,5 milijona m3 večinoma nevarnih odpadkov, ki s prašenjem v okolje in ogrožanjem podtalnice po sodbi sodišča EU predstavlja »VELIKO NEVARNOST ZA OKOLJE IN ZDRAVJE LJUDI«.

Poročilo o preiskavah vzorcev na področju stare cinkarne  ZZV Celje iz leta 2013 pa v zaključku navaja «Hkrati opozarjamo, da je potrebno pristopiti k reševanju problematike onesnaženosti  celotnega  območja stare cinkarne TAKOJ, CELOSTNO IN NAENKRAT«

Lokalna oblast pa bo z vrtinami ugotavljala onesnaženost podtalnice na tem področju, če verjamete ali ne? Kot, da ne poznajo študije Environa na področju nove Cinkarne, ki je vsaj pol manj onesnaženo kot stara cinkarna. Lahko si jo pogledajo na naši spletni strani, pa tudi celotno študijo smo jim  pripravljeni  posredovati. Po podatkih študije podjetja Environ, ki je opravil skrbni okoljski pregled lokacije nove Cinkarne in pripadajočih deponij pa je dokončno potrjeno, da  tudi področje nove Cinkarne predstavlja tveganje za okolje in zdravje ljudi. Do globine 5. metrov naloženi piritni ogorki  izjemno onesnažujejo podtalnico z vsemi mogočimi strupenimi kemičnimi elementi  in težkimi kovinami. Podatek, da je eden od vzorcev vseboval kar 120 000 mikrgr/ l cinka, ko bi morali ukrepati za zaščito podtalnice pri 800 mikrogr/l pa je tako šokanten, da  so bili celo največji  strokovnjaki izjemno presenečeni nad velikostjo onesnaženja.

 

Predlagana nova uredba Uredba o dovoljenih vrednostih nevarnih snovi v tleh pa je bil skrajno zavržen in škandalozen poizkus  pisarniško reševati  celjsko okoljsko katastrofo, kjer bi vsaj polovico  onesnaženega področja razglasili za neonesnaženo. Prepričani  smo, da svojih otrok in vnukov zagotovo ne bi izpostavljali 10 krat večji  vrednosti kadmija in ostalih strupov od naravnega okolja. Nedojemljivo je, da so nekateri vedeli od leta 2005, da so otroci izpostavljeni 100 krat večjim vrednostim kadmija na otroških igriščih pa niso ukrepali. Včerajšnje razkritje KPK o  namenu in načinu priprave ter sprejetja uredbe o hrupu pa bi moral biti razlog za takojšnjo razrešitev ministrice in njene ekipe.

Ob vseh navedenih dejstvih in vsakodnevnem ogrožanju prebivalstva je vsako nasprotovanje sprejetju tega zakona  skrajno zavrženo dejanje politikantov, ki  želijo  načrtovano sanacijo celjske kotline prestaviti v nedoločeno prihodnost.

 

Zato trdimo, da je ta zakon prvi poizkus na zakonodajni ravni, da bodo vsaj naši zanamci imeli  z Ustavo zagotovljeno pravico do zdravega okolja, kar je nam odvzeto.

 

Boris Šuštar

koordinator

Civilne iniciative Celja