Pripombe na osnutek Uredbe o stanju tal.

 

Predlagana  Uredba o stanju tal, ki jo je pripravilo MOP je v nasprotju z Zakonom o varstvu okolja, ki določa, da je potrebno  preprečevati  onesnaževanje  okolja, ne pa ga povečevati in Direktivo 2004/107/ES  Evropskega  parlamenta in Sveta, ki določa v 3 točki:

Znanstveni dokazi kažejo, da so arzen, kadmij, nikelj in nekateri policiklični aromatski ogljikovodiki človeku genotoksične, rakotvorne snovi in, da ni mogoče določiti praga, pod katerim te snovi ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi. Na zdravje ljudi in okolje vplivajo s koncentracijami v zunanjem zraku ter z usedanjem……«

Administrativno  določene višje  »dovoljene«  vrednosti nevarnih snovi  v tleh v novi Uredbi  pa so v nasprotju z dosedanjim vedenjem in  novimi znanstvenimi spoznanji o škodljivosti strupenih snovi  na degradiranih področjih kot je celjska kotlina in ostala onesnažena področja v Sloveniji. Uredba bi morala jasno navesti sankcije za onesnaževalce, ki bi morali kazensko in odškodninsko odgovarjati za povzročeno škodo okolju in posredno zdravju ljudi.

 

Neutemeljenost predlaganih višjih  “dovoljenih”  vrednosti  strupenih snovi v  tleh v novi Uredbi za tla na vrtovih in kmetijskih zemljiščih pa dokazujejo do  sedaj opravljene analize tal in vrtnin, saj so posamezne vrtnine na področju Teharij celo do 18,8. krat bolj  in na področju Medloga 12,3 krat bolj zastrupljene od SLO povprečja. Pripominjamo, da to nista najbolj onesnaženi področji Celja, saj naj bi bilo v Medlogu cca 2mg/kg s.s. kadmija  in na področju Teharij  do cca 8 mg/kg s.s. kadmija, poleg ostalih strupenih snovi. Razširjenost onesnaženja v celjski kotlini s težkimi kovinami pa je dokazana z vsemi že do sedaj opravljenimi analizami. Na  področju nove Cinkarne je onesnažena zemlja vsebovala do 660 mg/kg s.s kadmija, kar je kar 50 krat več od vrednosti za ukrepanje, ki jih določa nizozemski standard (Dutch List Intervention Values) za remediacijo  onesnažene zemljine. Na področju  stare cinkarne pa je imel eden od vzorcev kar neverjetnih 1200 mg/kg s.s. kadmija poleg ostalih strupenih snovi – pa nihče ne ukrepa!!!

Prav tako neverjetnih 120 000 mikro gr /l cinka,  poleg  ostalih strupenih snovi v podtalnici na področju nove cinkarne, ko bi morali nujno ukrepati za zaščito okolja pri 800 mikro gr /l po DLIV standardu pa dodatno dokazuje neodgovornost in nesposobnost reševanja okoljske katastrofe v Celju in okolici- pa nihče ne ukrepa!!!!

Raziskava Ministrstva za kmetijstvo in okolje “Pregled rezultatov preiskave tal, vrtnin in žit na območju celjske kotline v letu 2012” na področju Teharij, Vrh, Slanc in Proseniškega je dokazala prisotnost koktajla strupov v vrtninah in 700% čez “dovoljeno” mejo kadmija v listih rdeče pese, ki jih kmetje uporabljajo za krmo domačih živali, kar se prenaša v prehransko verigo. Škodljivost zaužitih nevarnih strupenih snovi  se v človeškem telesu ne seštevajo temveč multiplicirajo, zato je neumnost in skrajno neodgovorno  govoriti o dopustnih dnevnih in tedenskih vnosih nevarnih in škodljivih snovi v človeško – predvsem otroško telo.

Zato je IVZ RS že leta 2012 navedel v svojem strokovnem mnenju Obremenitev okolja s težkimi kovinami v Celju in okolici, “  Menimo, da je glede na prisotnost rakotvornih snovi v okolju potrebna celovita sanacija že onesnaženega  okolja in spremembe tehnoloških postopkov, ki povzročajo onesnaženje okolja. Težke kovine vstopajo v telo predvsem preko dihal in prebavil. Vnos preko prebavil je možno s prepovedjo uporabe onesnažene hrane in vode preprečiti. Nekatere tehnične ukrepe smo že navedli v predhodnih mnenjih(z dne 21.1.2012). Do ureditve kompleksne sanacije je potrebno izvajanje higienskih ukrepov s katerimi se lahko zmanjša vnos nevarnih snovi v organizem- mokro  čiščenje notranjega okolja, prepoved pridelave in uživanje lokalno pridelanih vrtnin.

Namesto, da bi na MOP-u   in MZ- u sprejeli nujne ukrepe  za zaščito zdravja ljudi ob evidentnem ogrožanju zdravja – predvsem otrok  pa z birokratskimi predpisi znižujejo standarde zaščite prebivalstva, kar je odraz popolne nesposobnosti  soočiti se z dejanskim stanjem  odgovornih na MOP-u in  pripravljavcev nove Uredbe.

Torej, vse dovoljene višje vrednosti posameznih onesnaževal od naravnega okolja predvsem za tla in igrišča v vrtcih so skrajno  zavržno dejanje.

Tudi za tla na vrtovih in kmetijskih zemljiščih bi morale ostati vsaj iste vrednosti  iz dosedanje Uredbe, ki določa, da je že pri 1mg/kg kadmija mejna vednost, kar je vsaj 100% več od najbolj obremenjenga naravnega okolja v Sloveniji.

Da pa bi bile  za industrijska območja tako izjemno visoke vrednosti, kar 500% čez sedanjo kritično vrednost 12mg/kg s.s. kadmija pa je predlagatelj  zrel za kazensko ovadbo. Delavci, ki bi se gibali ali celo delali na tako onesnaženem področju bi se dejansko vsakodnevno zastrupljali in bi onesnaženje s tega področja z obuvali razširjali, saj so “sistemi” med seboj povezani (zrak-tla- voda- bivanjsko okolje). Tako izjemno onesnažena tla so nesporno tudi vir prašenja v okolje in dokazano ogrožajo podtalnico.

(Analiza Environa področja nove Cinkarne).

Dosedanja Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih vrednostih za nevarne snovi v tleh je bila sprejeta leta 1996 in je bila temelj za sprejeto Uredbo o sanaciji Mežiške kotline. Vsaka  drugačna obravnava ostalih podoročij Slovenije v nasprotju  z enakostjo pred zakonom in enako obravnavo  podobno ali enako onesnaženega področja pa bo predmet presoje pravosodnih institucij.

 

Vsako administrativno poviševanje “dovoljenih” vrednostih nevarnih snovi v  tleh v novi Uredbi je iz vseh navedenih razlogov in podatkov  popolnoma nedopustno, nestrokovno  in zavržno dejanje.

 

 

Boris Šuštar

Civilne inciative Celja