Varuh človekovih pravic RS (Varuh) izraža zaskrbljenost na odnosom države do reševanja nekaterih okoljskih problemom in ob tem opozarja, da pomanjkanje finančnih sredstev nikakor ne sme biti razlog za morebitno (ne)uresničevanje ustavne pravice do zdravega življenjskega okolja.

Država je dolžna zaščiti pravico svojih prebivalcev do življenja v zdravem in zavarovanem okolju. V nasprotnem primeru krši tudi 8. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki določa pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja. Onesnaževanje je lahko poseg v posameznikovo zasebno in družinsko življenje. Država je dolžna svoje državljane pred takimi posegi zaščititi z izvajanjem nadzora nad dovoljevanjem, vzpostavljanjem, izvajanjem in varnostjo industrijskih dejavnosti, zlasti še, če gre za dejavnosti, ki so lahko nevarne za okolje in človekovo zdravje.

Celjska kotlina

Varuh ponovno poziva Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), da nemudoma aktivno pristopi k reševanju sanacije Celjske kotline, aktivnosti namreč potekajo prepočasi. Varuh predlaga, da ministrstvo v projekt vključi strokovnjake iz lokalnega okolja ter druge, ki so v omenjeni skupini sodelovali že v preteklosti. Ministrstvo naj nemudoma pripravi podlage za sprejem predpisa, ki bo Celjsko kotlino opredelil kot degradirano območje. Pripravi naj tudi predpis o izvajanju ukrepov sanacije Celjske kotline.

Varuh poudarja tudi nujnost izvajanja javnozdravstvenih ukrepov na območju Celjske kotline. Na vse to smo opozorili ministra za kmetijstvo in okolje mag. Dejana Židana na sestanku dne 4. 7. 2013. Na Mestno občino Celje pa smo naslovili predlog v zvezi s problemom onesnažene izkopane zemljine na občinskih zemljiščih stare Cinkarne oziroma Tehnopolisa. Zahtevali smo pojasnila v zvezi z aktivnostmi inšpekcije za okolje na območju stare Cinkarne.

Smrad

Kljub večkratnim opozorilom Varuha po nujnosti sprejetja predpisa na področju neprijetnih vonjav, problematika ostaja nerešena. Na MKO sicer opravljajo študijo primera, v katerem proučujejo dobre prakse obvladovanja emisij v okolje pri obratovanju podjetja, ki se ukvarja z dejavnostjo, ki je po svoji naravi povezana z nastankom neprijetnega vonja. Varuh predlaga, da se le te aktivnosti pospešijo in predpis čimprej sprejme.

Kvaliteto življenja krajanov v neposredni bližini odlagališča odpadkov v Stari Gori bistveno zmanjšuje smrad, ki se širi iz odlagališča. Varuh obravnava večplastno problematiko navedenega odlagališča, zato je zahteval pojasnila Agencije Republike Slovenije, Inšpekcije za okolje in naravo, ter predlagal županu, da v okviru pristojnosti sprejme ukrepe za zagotovitev pravice do zdravega življenjskega okolje prebivalcev, ki bivajo v bližini odlagališča.

Opozarjamo pristojne organe na premišljeno umeščanje objektov, ki imajo vplive na okolje in na zdravje ljudi (sežigalnice, odlagališča odpadkov…) v prostor. V te postopke je treba vključiti javnost.