09.05.2013, 08:12

Pošiljamo vam analize zemlje in pridelkov, ki jih je na našo pobudo opravilo MKO na lokacijah, kjer smo že v Civilnih iniciativah Celja analizirali zemljo, prah z okenskih polic in strešnih podpornikov ter deževnih oborin. Te analize so potrdile že prej znana dejstva.

Rezultati teh analiz dokazujejo prekoračitve vsebnosti težkih kovin v zemlji, na vseh lokacijah proti referenčni vrednosti malo onesnaženega področja v Šmartnem v Rožni dolini. Vsebnost rakotvornih snovi v prehrani pa je v 21. stoletju v civilizirani državi Evropske Unije NEDOPUSTNA. Dokaz, da so Teharje, Bukovžlak,Vrhe, Slance, Štore, Proseniško, Oblakova, Brodarjeva, Vrunčeva, Dečkova, Selce in okolica CINKARNE zelo onesnažena področja v celoti utemeljuje našo ZAHTEVO po takojšnih ukrepih za zaščito zdravja ljudi. ZAHTEVAMO, da Vlada RS sprejme Odlok o najbolj degradiranem okolju Celja in okolice in takoj prepovejo gojenje pridelkov za prehrano ljudi in živali in s tem zmanjšajo tveganje za nastanek in razvoj najhujših bolezni, predvsem pri otrocih. Široka medijska kampanja pa bo morala spremeniti dojemanje tega akutnega problema. Zaradi onesnaženja z vsemi strupi tukaj ljudje UMIRAJO!!!

Ob najnovejših spoznanjih o škodljivosti nekaterih težkih kovin in ostalih strupov, pa je v tako degradiranem okolju, kot je mesto Celje z okolico, nujno potrebno upoštevati:

Direktiva 2004/107/ES z dne 15.12. 2004 v točki 3. navaja:
Znanstveni dokazi kažejo, da so arzen, kadmij, nikelj in nekateri policiklični aromatski ogljikovodiki človeku genotoksične, rakotvorne snovi in, da ni mogoče določiti praga, pod katerim te snovi ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi. Na zdravje ljudi in okolje vplivajo s koncentracijami v zunanjem zraku ter z usedanjem……«

V svojem mnenju Ministrstvu za Zdravje o ogrožanju zdravja v Celju navaja:
"Menimo, da je glede na prisotnost rakotvornih snovi v okolju potrebna celovita sanacija že onesnaženega okolja in sprememba tehnoloških postopkov, ki povzročajo onesnaženje okolja. Težke kovine vstopajo v telo predvsem preko dihal in prebavil. Vnos preko prebavil je možno s prepovedjo uporabe onesnažene hrane in vode preprečiti. Tako ostaja vnos preko dihal najpomembnejši in tisti, ki ga brez obsežne sanacije ne morem preprečiti. Nekatere tehnične ukrepe smo že navedli v predhodnih mnenjih (z dne 21.1. 2012). Do ureditve kompleksne sanacije je potrebno izvajanje higienskih ukrepov, s katerimi se lahko zmanjša vnos nevarnih snovi v organizem. Mokro čiščenje notranjega okolja, prepoved pridelave in uživanje lokalno pridelanih vrtnin."

Ker nam država Slovenija in njeni organi ne zagotavljajo Ustavne pravice do zdravega okolja, bomo z vsemi dejstvi seznanili tudi evropske institucije in širšo javnost.

Boris Šuštar
Civilne iniciative Celja