Civilne iniciative Celja smo se na sestanku dne 07. 05. 2009 odločile za skupen nastop pri varovanju okolja in zaščiti zdravja ljudi. Združene so Civilne iniciative: Aljažev hrib, Teharje-Bukovžlak, Brezje-Proseniško, Na Zelenici, Pod gradom, Gaji in Začret.

Ekološki problemi Celjske kotline so zelo pereči, zato je nujno ukrepanje državnih organov in lokalne skupnosti za sanacijo starega onesnaženja in preprečevanje vseh virov aktualnega onesnaženja.

Zavzemamo se za sprejetje zakona o ekološki sanaciji Celjske kotline.

Dogovorna Okrogli mizi na temo ekoloških problemov Celja 01. 06. 2009, v organizaciji poslanke mag. Andreje Rihter z dr. Lobnikom, dr. Plutom, dr. Ribarič Lasnikovo, dr. Fazarincem in predsednico odbora za okolje Državnega zbora Republike Slovenije ga. Bredo Pečan je, da se sprejme Zakon osanaciji Celjske kotline do konca leta 2009.